علوم اجتماعی مدرسه راهنمایی الزهرا
کرج- ناحیه 2 آموزش و پرورش
تاريخ : ۹۰/۰۹/۱۲ | نویسنده : داداشی

اجنماعی اول                                         بنام خدا                                                 اردیبهشت 1389

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2 کرج

آموزشگاه راهنمایی پسرانه الزهرا

                                                                                                                     

نام و نام خانوادگی:                             کلاس:           نام دبیر:              تاریخ امتحان:             زمان:20 دقیقه                                

دانش آموزان عزیز لطفاً پاسخ های خود را در پاسخنامه ثبت کنید

1- کدام مورد نیاز غیر مادی است؟

الف- بازی کردن ب- احساس امنیت ج- نیاز به خانه د- مورد الف وب

 

2- نخستین گروهی که عضو آن می شویم چه نام دارد؟

الف- گروه دوستان ب-گروه محلی  ج- گروه خانواده  د- گروه کلاسی

 

3- مهمترین نیاز مادی چیست؟

الف- غذا –لباس-ماشین ب-خانه- غذا - لباس  ج- غذا-لباس-شغل د- خانه-غذا-ماشین

 

4- تفاوت خانواده روستایی ،عشایری و خانواده شهری در چیست؟

الف- در ثروت آنها ب- در اعضای تشکیل دهنده آنها  ج- در غذای مورد مصرف آنها د- هیچکدام

 

5- منظور از نقش افراد در خانواده ، همان ........... آنها در خانواده است.

الف- وظیفه ب-  هدف ج- همکاری د-مورد ب-ج

 

6- فروش تولیدات خانگی از وظایف چه کسی در خانواده عشایری است؟

الف- پدر ب- مادر  ج-پسر  د-دختر

 

7- چه عاملی سبب می شود که انسانها کارهای خود را متفاوت از یکدیگر انجام دهند؟

الف- تفاوت در استعداد ها  ب-  تفاوت در اندیشه ها ج- تفاوت در سلیقه ها د- همه موارد

 

8- چه کسانی نیاز به مشورت دارند؟

الف- افراد کم تجربه ب- افراد با تجربه  ج-افراد بی سواد وکم سواد  د- همه موارد

 

9- کدام مورد از ویژگی های افراد مورد مشورت باید باشد؟

الف- رازدار - مورد اعتماد -ثروتمند  ب- با تقوا –عاقل- مرد  

ج- رازدار- باتقوا- عاقل د- رازدار-عاقل-مرد

 

10-برای اینکه از کارهای ضروری غافل نشویم به چه چیزی نیاز داریم؟

الف- داشتن احساس مسئولیت ب- داشتن برنامه  ج- داشتن منشی در محل کار د-داشتن علاقه

 

11- در چه صورت میتوان خانواده ای را منظم نامید؟

الف-با هم مهربان باشند و به هم کمک کنند  ب- برای هر کاری زمانی مشخص کند  

ج- برای هر وسیله ای مکانی مشخص کند د- مورد ب و ج

 

12- رهبر خانواده در چه مواردی باید تصمیم گیری کند

الف- تنظیم مقررات بسیار سخت ب- تأمین نیازهای اقتصادی خود  

ج- برنامه ریزی برای حل مشکلات خود د- هیچکدام

 

13- کدام مورد گروه دوستی است؟

الف- گروه کلاسی ب- گروه سرود مدرسه  ج- گروه نمایش مدرسه د- هیچکدام

 

14-فرد از خود گذشته از چه چیز خود می گذرد؟

الف- از ثروت خود  ب- از دین خود  ج-از جان خود  د- مورد الف وج

 

15- کدام مورد، از فعالیتهای گروه محلی است؟

الف-جشن های مذهبی- اعیاد ملی  ب- جشن نیمه شعبان-مانور زلزله   

ج- ایجاد فضای سبزدر محله – برگزاری عزاداری ماه محرم د- برگزاری جشن های ملی – مانور زلزله

 

16-کدام مورد گروه غیر داوطلبانه است؟

الف- گروه کلاسی ب- گروه دوستی  ج- گروه خانواده د- گروه ورزشی مدرسه

 

17- گروههای مدرسه با چه هدفی تشکیل می شود؟

الف- فعالیت هنری ب- فعالیت مذهبی  ج- فعالیت ورزشی و علمی د-همه موارد

 

18- پدر ومادر ودوستان کدام یک از نیازهای ما را می توانند بر طرف کنند؟

الف- پدر ومادر مادی-دوستان غیر مادی ب- پدر ومادر مادی وغیر مادی-دوستان مادی وغیر مادی  

ج- پدر ومادر غیر مادی –دوستان غیر مادی ومادی د- پدر ومادر مادی- دوستان مادی وغیر مادی

 

19- کدام گزینه در مورد وظایف افراد در خانواده مناسب تر است؟

الف- همکاری-نظم- تحمل شکست در کنکور ب- احساس مسئولیت-مشورت-انتخاب دوست مناسب  

ج- همکاری – نظم- پیروی از رهبر وسرپرست خانواده د-  نظم- مشورت-انتخاب شغل مناسب

 

20- کدام مورد یک خانواده محسوب می شود؟

الف- 7 دانشجو که خانه ای را اجاره کرده باشند ب- 7 دانشجویی که خانه را خریده باشند  

ج- پدر ومادر و پسر و دختر و دایی وخاله د- پدر ومادر  وپسر ودختر

 

 

 

 

 

الف

ب

ج

د

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12

 

 

 

 

3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

4

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5

 

 

 

 

15

 

 

 

 

6

 

 

 

 

16

 

 

 

 

7

 

 

 

 

17

 

 

 

 

8

 

 

 

 

18

 

 

 

 

9

 

 

 

 

19

 

 

 

 

10

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 اجتماعی دوم                                         بنام خدا                                                 اردیبهشت 1389

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2 کرج

آموزشگاه راهنمایی پسرانه الزهرا

                                                                                                                     

نام و نام خانوادگی:                             کلاس:           نام دبیر:              تاریخ امتحان:             زمان:20 دقیقه                                

دانش آموزان عزیز لطفاً پاسخ های خود را در پاسخنامه ثبت کنید

1- پوست جانوران کالای واسطه میان کدام مردمان قدیم بوده است؟

الف- آفریقا ب- کانادا  ج- اسپانیا د-یونان قدیم

 

2- کدام یک از موارد زیر از تسهیلات بانک به مردم است؟

الف- ارائه انواع چک ب- ارائه ارز ج- ارائه  وام خرید مسکن د- هیچکدام

 

3- کدام مورد گروه دومین است؟

الف- مسافران مترو ب- بازیگران یک سریال

 ج-بیماران حاضر در یک مطب  د-تماشاگران فوتبال در یک ورزشگاه

 

4- بانک در چه زمینه ای سرمایه گذاری میکند؟

الف- خدماتی وتولیدی ب- کشاورزی  ج- صنعت ومعدن د- همه موارد

 

5- کدام مورد از وظایف شهرداری است؟

الف- آسفالت بزرگ راهها ب- کاشت نهال  ج- نصب روشنایی مناسب در خیابانها د- حمل ونقل بین شهری

 

6- مسئولیت ا جرای مقررات وبرقراری نظم در گذشته با چه کسی بود/

الف- محتسب ب- گزمه  ج- کدخدا وریش سفید د- همه موارد

 

7- اگر بخواهیم کپی شناسنامه خود را از کرج به شیراز بفرستیم از کدام یک از خدمات پست استفاده می کنیم؟

الف- پست پیشتاز ب-پست سفارشی   ج-پست مالی  د- پست تصویری

 

8- هر تمبر نشانگر چیست؟

الف- پیشرفت اقتصادی  ب- ثروت ملی  ج- اعتقادات وآداب ورسوم د- همه موارد

 

9- کدام مورد از خدمات پست به مردم است؟

الف- توزیع قبض های دولتی ب- صدور بیمه نامه  ج-ثبت نام آزمون های سراسری  د- همه موارد

 

10-بهترین ابزار ارتباطی کدام است؟

الف- تلویزیون ورادیو ب- تلفن همراه وتلفن ثابت  

ج- بهترین وسریعترین وسیله د- ارزان ترین وقابل حمل ترین وسیله

 

11- شهرداری پول لازم برای انجام خدماتی که به مردم می دهد را از کجا تأمین میکند؟

الف-عوارض از دولت ب-  عوارض از مردم ج-مالیات از کارمندان  د- مالیات از کارگران

 

12- چرا افرادی که در یک سینما در حال تماشای یک فیلم هستند گروه تشکیل نمیدهند؟

الف- خصوصیت وفعالیت مشترک ندارند ب-  هدف مشترکی ندارند ج- روابط آنها پایدار نیست د-الف وب

 

13- کدام مورد از خصیصیات گروه نخستین است؟

الف- روابط عاطفی محدود ب-  هدف از عضویت در آن به خاطر انجام کار است 

ج- تعداد زیاد د- هدف از عضویت در آن به خاطر خود شخص است

 

14-کدام نیاز انسان امروزه نیز همانند گذشته توسط خانواده تأمین می شود؟

الف- محبت-سرپرستی ب- آموزش علوم-تعیین شغل  ج- محبت –تعیین شغل د- آموزش علوم -سرپرستی

 

15- از ویژگی های سپرده قرض الحسنه جاری است؟

الف- دسته چک-جوایز نقدی ب-  پرداخت هزینه خرید در هر زمان ومکان –دسته چک 

ج- دسته چک- سود د-پرداخت هزینه خرید در هر زمان ومکان-سود

 

16-کدام مورد از وظایف راهنمایی ورانندگی است؟

الف- مجازات رانندگان متخلف ب-  رسیدگی به تصادفات وسایل نقلیه ریلی 

ج- کنترل رفت وآمد وسایل نقلیه د- صدور کارت پایان خدمت سربازی همه افراد

 

17- علت شماره گذاری وسایل نقلیه  توسط راهنمایی ورانندگی چیست؟

الف- به دست آوردن اطلاعات از وسایل نقلیه  ب-  بدست آوردن اطلاعات از میزان مصرف بنزین 

ج- به دست آوردن اطلاعات از مالکان د- مورد الف وج

 

18- انسان با چه وسیله می تواند پیچیده ترین ومشکل ترین مفاهیم رابه دیگران منتقل کند؟

الف- غریزه ب- زبان  ج- کتاب د- روزنامه

 

19- با استفاده از خدمات کدام موسسه می توانیم از آلودگی شهر جلوگیری کنیم؟

الف-شهرداری  ب- بانک  ج- پست  د- الف وج

 

20- علت عدم گستردگی همدلی مردم نسبت به هم در گذشته چه بود؟

الف- مشکلات مالی ب-  مشکلات خانوادگی ج- کمبود عاطفه د- کمبود وسایل ارتباطی

 

 

 

 

 

الف

ب

ج

د

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12

 

 

 

 

3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

4

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5

 

 

 

 

15

 

 

 

 

6

 

 

 

 

16

 

 

 

 

7

 

 

 

 

17

 

 

 

 

8

 

 

 

 

18

 

 

 

 

9

 

 

 

 

19

 

 

 

 

10

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 


اجتماعی سوم  گروه الف                             بنام خدا                                   اردیبهشت 1389

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2 کرج

آموزشگاه راهنمایی پسرانه الزهرا

                                                                                                                     

نام و نام خانوادگی:               کلاس:           نام دبیر:              تاریخ امتحان:             زمان:20 دقیقه                                

دانش آموزان عزیز لطفاً پاسخ های خود را در پاسخنامه ثبت کنید

1- مهمترین ملاک طبقه بندی حکومتها چیست؟

الف- میزان توسعه اقتصادی ب- میزان قدرت نظامی  

ج- میزان قدرت بین المللی د- میزان توجه به دستورات الهی

 

2- کدام یک از اقلیتهای مذهبی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارد؟

الف- ارمنی ب- کلیمی  ج- آشوری و زردشتی د- همه موارد

 

3- طبق قانون فعلی ایران ،یک فرد برای چه مدت می تواند رئیس جمهور باشد؟

الف- دودوره چهار ساله متوالی ب-  یک دوره چهار ساله 

ج- سه دوره چهار ساله متوالی د- چهار دوره چهار ساله متوالی

 

4- موسسات چگونه با هم هماهنگی ایجاد می کنند؟

الف- توسط موسسات بزرگتر ب- توسط موسساتی که کارکنان بیشتری دارند  

ج- توسط حکومت به وسیله قانون د- مورد الف وب

 

 

5- تعداد نمایندگان هر شهر به چه چیزی بستگی دارد؟

الف- به جمعیت آن شهر وشهرهای اطراف  ب- به جمعیت کل کشور وتعداد استانهای کشور

 ج-به جمعیت شهر و روستاهای اطراف   د- به ظرفیت مجلس وتعداد استانهای کشور

 

 

6- گسترش عدالت وآزادی های مشروع از وظایف کیست؟

الف- قوه مجریه ب- قوه مقننه  ج- قوه قضاییه د- نیروی انتظامی

 

7- در مورد سازمان انرژی اتمی ایران  کدام گزینه صحیح است؟

الف- تقویت کننده همه سازمانها است ب- تقویت کننده وهماهنگ کننده همه سازمانها است 

ج- هماهنگ کننده همه سازمانها است د- هماهنگ کننده همه سازمانهای مرتبط با انرژی هسته ای است

 

8- کدام  مورد هنجار اجتماعی است؟

الف- سه وعده غذا خوردن ب- حفظ عفت عمومی ج- خدمت سربازی د- بستن کمربند ایمنی

 

9- به ترتیب از نظر مقام کدام مورد صحیح است؟

الف- 1-رهبری2-رئیس مجلس3- رئیس جمهور ب- 1-رهبری2- رئیس قوه قضاییه 3– رئیس جمهور  

ج- 1-رهبری2- رئیس جمهور 3- رئیس مجلس  د- 1-رهبری2- رئیس قوه قضاییه 3- رئیس مجلس

 

10-تفاوت سوال واستیضاح چیست؟

الف- رأی اعتماد مجدد قوه مجریه در استیضاح ب- رأی اعتماد مجدد قوه قضاییه در استیضاح  

ج-  رأی اعتماد مجدد قوه مقننه در استیضاح  د- رأی اعتماد مجدد مجلس خبرگان در استیضاح

 

11- کدام مورد از وظایف واختیارات مجلس است؟

الف- رسیدگی به مفاسد اقتصادی ب- سوال واستیضاح از رهبری  

ج-تحقیق وبررسی  د- تعیین میزان صادرات وواردات

 

12- قانون گذاری از وظایف کدام یک از قوای سه گانه است؟

الف- قضاییه  ب- مجلس خبرگان  ج- مقننه  د- مجریه

 

13- در چه صورتی رئیس جمهور و یا نماینده قانونی او می تواند قراردادی بین ایران وکشورهای دیگر امضاء کند؟

الف- در صورت تصویب قوه مجریه ب-  در صورت تصویب قوه مقننه 

ج- در صورت تصویب شورای پول واعتبار  د- در صورت تصویب قوه قضاییه

 

14-کدام سازمان مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور است؟

الف- تربیت بدنی-محیط زیست ب- محیط زیست-گمرک  

ج- تربیت بدنی – جهاد کشاورزی د- محیط زیست-مسکن وشهرسازی

 

15- رئیس جمهور رئیس کدام یک  از قوای سه گانه است؟

الف- مجریه  ب- مجلس خبرگان  ج- مقننه  د- قضاییه

 

16-کدام مورد از وظایف رهبر است؟

الف- تعیین جهت تحقیقات علمی کشور ب- عفو یا تخفیف مجازات محکومان به قصاص  

ج- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی د- هیچکدام

 

17- کدام جمله در مورد موسسات صحیح است؟

الف- کار موسسات به کار بدن انسان شبیه است ب- کار هر موسسه مستقل از موسسات دیگر است 

ج- موسسات وابستگی متقابل دارند د- همه موارد

 

18- تفاوت در حکومت ها در هر کشور به چه چیز بستگی دارد؟

الف- دین،تاریخ،جمعیت ب- دین،تاریخ،فرهنگ  ج-وسعت،تاریخ،جمعیت  د- دین،وسعت،جمعیت

 

19- کدام موسسه به صورت غیر مستقیم در تأمین نیازهای مردم نقش دارد؟

الف- بانک- سازمان  انرژی اتمی ایران  ب- بانک – سازمان هواشناسی کشور  

ج- مدرسه - سازمان  انرژی اتمی ایران  د- اداره برق- سازمان سنجش کشور

 

20- شورای نگهبان از ارکان کدام یک از قوای سه گانه است؟

الف- مجلس خبرگان ب- مجریه  ج- مقننه  د- قضاییه

 

 

 

الف

ب

ج

د

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12

 

 

 

 

3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

4

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5

 

 

 

 

15

 

 

 

 

6

 

 

 

 

16

 

 

 

 

7

 

 

 

 

17

 

 

 

 

8

 

 

 

 

18

 

 

 

 

9

 

 

 

 

19

 

 

 

 

10

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود